Algemene Voorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN - Platform ‘Live2go.tv’

Deze gebruiksvoorwaarden (hierna: "Gebruiksvoorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik kan worden gemaakt van het platform. (Mobiele web-applicatie en/of website) genaamd Live2Go.tv die Tradecast Content B.V. beschikbaar stelt aan Gebruikers om content te kunnen bekijken (hierna: ‘web-app’). 

De web-app wordt aangeboden door Tradecast Content B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64043355 en kantoorhoudende aan de Hanzeplein 11-27, 8017 JD te Zwolle (hierna: Live2Go). Voor vragen over de web-app of deze Gebruiksvoorwaarden kun je contact opnemen via het e-mailadres info@live2go.tv.  

1 Toepasselijkheid

1.1

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de web-app.

1.2

Door het gebruik van de web-app (waaronder mede wordt verstaan het downloaden en de installatie daarvan), gaat de gebruiker van de web-app (hierna: "Gebruiker") akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden en ons Privacy- en cookiebeleid. Deze Gebruiksvoorwaarden en ons privacy- en cookiebeleid zijn te raadplegen en te printen via www.live2go.tv, zodat deze ingezien of geprint kunnen worden. 

1.3

Als via de web-app(betaalde) diensten worden aangeboden, kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Voor zover deze aanvullende voorwaarden in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden, prevaleren de aanvullende voorwaarden van de betreffende dienst. 

1.4

Live2Go kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd aanpassen, bijvoorbeeld door nieuwe ontwikkelingen. Indien de Gebruiksvoorwaarden worden aangepast, wordt de Gebruiker daarover geïnformeerd. De Gebruiksvoorwaarden zijn laatst gewijzigd op 01-06-2021.

1.5

Live2Go communiceert uitsluitend in elektronische vorm.

2 Gebruiksrecht web-app

2.1

Om in de toekomst gebruik te kunnen maken van de app (nog niet beschikbaar), dient de Gebruiker de app te downloaden via de Apple Store, Google Play store, de website te bezoeken. Gebruiker is verplicht de app te downloaden en/of te gebruiken in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en de voorwaarden van de aanbieder van waar gebruiker de web-app heeft gedownload en/of bezoekt. Het is mogelijk dat er ook nog voorwaarden of kosten van de aanbieder van de web-apparatuur, zoals een smartphone of tablet, waarmee de Gebruiker gebruik maakt van de web-app, van gebruiker van toepassing zijn bij gebruik van de web-app.

2.2

Het is de Gebruiker niet toegestaan om de web-app te gebruiken voor commerciële doeleinden.

2.3

De Gebruiker mag de web-app niet aan derden ter beschikking stellen (waaronder het ter beschikking stellen van inloggegevens), verkopen, verhuren, decompileren, onderwerpen aan reverse engineering of aanpassen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Live2Go. Evenmin mag de Gebruiker technische voorzieningen die bedoeld zijn om de web-app te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen. 

2.4

Live2Go heeft te allen tijde het recht om de web-app aan te passen, gegevens te wijzigen of verwijderen, de Gebruiker het gebruik van de web-app te ontzeggen door het gebruiksrecht te beëindigen, het gebruik van de web-app te beperken of de toegang tot de web-app geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen. Live2Go zal de Gebruiker hierover op een passende wijze informeren. 

2.5

Live2Go spant zich naar beste vermogen in om de web-app ten behoeve van de Gebruiker functioneel te houden maar zij garandeert niet dat de web-app in de toekomst altijd beschikbaar zal blijven en altijd foutloos werkt.

3 Gebruik van de web-app

3.1

Nadat de Gebruiker de web-app heeft gedownload, kan het zijn dat de Gebruiker zich dient te registreren via de web-app, bijvoorbeeld voor het gebruik van bepaalde (betaalde) diensten. In dat geval dienen de daartoe bestemde instructies te worden opgevolgd..De gegevens die daarbij worden gevraagd, zoals naam en e-mailadres, kunnen benodigd zijn om gebruik te kunnen maken van de web-app. Op de verwerking van persoonsgegevens via de web-app is ons privacy beleid van toepassing. Alleen volledig en naar waarheid ingevulde registraties worden in behandeling genomen. Bij eventuele wijzigingen in deze gegevens dient de Gebruiker de gegevens aan te passen in de web-app.

3.2

Het gebruik van de web-app is voor eigen rekening en risico van de Gebruiker. 

3.3

Indien de Gebruiker jonger is dan 18jaar dient hij/zij voor het gebruik van de web-app de toestemming van de ouder of wettelijke vertegenwoordiger te hebben. Door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren, garandeert de Gebruiker dat hij/zij 18 jaar of ouder is of dat hij/zij toestemming heeft van de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. 

3.4

Indien de Gebruiker de web-app namens een onderneming gebruikt, bevestigt de Gebruiker hierbij dat de Gebruiker bevoegd is de onderneming te vertegenwoordigen.

3.5

De web-app functioneert alleen met behulp van de daarvoor noodzakelijke web-apparatuur en (internet) verbindingen. Om van de web-app gebruik te kunnen maken, dient de Gebruiker zelf op eigen kosten zorg te dragen voor de daarvoor noodzakelijke web-apparatuur, systeemprogrammatuur en (internet)verbinding

3.6

Om misbruik en/of storingen en andere problemen te voorkomen, dient de Gebruiker er voor te zorgen dat de web-apparatuur en verbindingen voldoende beveiligd zijn, bijvoorbeeld tegen onbevoegd gebruik door derden en virussen.

3.7

De Gebruiker staat er jegens [naam] voor in dat de gebruikte web-apparatuur en verbindingen geen schade veroorzaken aan [naam] en eventueel door haar ingeschakelde derden.

3.8

De Gebruiker zal de naam en reputatie van Live2Go te allen tijde in acht nemen en ervoor zorgdragen dat zijn/haar gebruik van de web-app op generlei wijze schade toebrengt aan de rechten en/of de reputatie van Live2Go.

4 Plaatsen van content door Gebruiker

4.1 

Indien de Gebruiker via de web-app informatie, gegevens, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten en andere content aan kan leveren ("Bijdrage"), zal de Bijdrage in geen geval een illegale of aanstootgevende (waaronder seksistische, pornografische, racistische en discriminerende) inhoud hebben of (anderszins) inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van derden. In dat geval garandeert de Gebruiker dat de Bijdrage via de web-app geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden en vrijwaart Live2Go voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het plaatsen van een Bijdrage via de web-app.

 4.2

Door het insturen van een Bijdrage door de Gebruiker via de web-app worden de intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten daarop - voor zover deze bij de Gebruiker berusten - overgedragen aan Live2Go, zonder dat Live2Go daarvoor een vergoeding aan de Gebruiker verschuldigd is. Voor zover voor deze overdracht nog een nadere akte is vereist, zal de Gebruiker daartoe op eerste verzoek van Live2Go alle medewerking verlenen. Voor zover de overdracht van intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de Bijdrage van de Gebruiker niet mogelijk is, verstrekt de Gebruiker hierbij aan Live2Go een exclusieve, onherroepbaar, sublicentieerbare en overdraagbare licentie voor het gebruik van de Bijdrage. De Gebruiker doet hierbij jegens Live2Go afstand van alle eventuele aan hem toekomende persoonlijkheidsrechten, in de mate waarin de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. Door het overdragen, dan wel het in licentie geven van de Bijdrage van de Gebruiker, is Live2Go bevoegd de Bijdrage onbeperkt te gebruiken en te (laten) exploiteren via welke media en in welke vorm dan ook, waaronder via televisieprogramma's en websites. 

5 Intellectuele eigendomsrechten

5.1 

Live2Go verleent aan de Gebruiker een niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet- overdraagbaar recht om de web-app te gebruiken in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.

5.2

Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de (inhoud van de) web-app, waaronder de daarin opgenomen gegevens, de onderliggende software, afbeeldingen, teksten en video- en geluidsfragmenten, berusten uitsluitend en exclusief bij Live2Go, dan wel haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Live2Go is het niet toegestaan enig onderdeel/inhoud van de web-app te kopiëren of in (on)bewerkte vorm te openbaren, exploiteren of op enige andere wijze te gebruiken.

5.3

Als naar het oordeel van Live2Go aannemelijk is dat de web-app inbreuk maakt op enig recht van een derde, dan is Live2Go gerechtigd, naar eigen keuze, hetzij naar het oordeel van Live2Go gelijkwaardige content ter beschikking te stellen of om de levering van de web-app per direct te staken. Iedere verdergaande aansprakelijkheid, verplichting tot nakoming en/of verplichting tot schadevergoeding is uitgesloten.

6 Aansprakelijkheid

6.1

De web-app is met de grootste zorg samengesteld. Live2Go kan echter niet garanderen dat de web-app altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken en dat de verschafte informatie volledig, juist of up-to-date is. Live2Go behoudt zich het recht voor de web-app (onaangekondigd) tijdelijk of permanent te staken, zonder dat de Gebruiker daar enige rechten aan kan ontlenen.

6.2

Live2Go is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van de web-apparatuur en verbindingen van Gebruiker daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-aflevering, vertraging, manipulatie of onderschepping van de aflevering van elektronische berichten en/of de functionaliteiten van de web-app danwel het anderszins niet op de juiste wijze functioneren van de web-app en hieruit voortvloeiende schade.

6.3

De web-app kan banners van derden en links naar externe websites bevatten, hetgeen de Gebruiker accepteert. Het gebruik van ‘ad blockers’ door een Gebruiker is verboden. Live2Go is niet aansprakelijk voor (de juistheid van) informatie, Bijdragen en andere materialen of uitingen die Gebruikers of derden via de web-app plaatsen of verschaffen en is evenmin verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens op de website. Live2Go behoudt zich het recht voor om (onaangekondigd) bepaalde informatie, 

Bijdragen of andere materialen of uitingen te verwijderen die op de web-app worden geplaatst.

6.4

Live2Go geeft geen enkele garantie af met betrekking tot het gebruik van de web-app dan wel de inhoud daarvan en Live2Go is niet aansprakelijk voor schade of letsel welke voortvloeit uit het gebruik van de web-app dan wel de inhoud daarvan. 

6.5

De in dit artikel en deze Gebruiksvoorwaarden genoemde uitsluitingen van aansprakelijkheden van Live2Go gelden eveneens voor alle door Live2Go ingeschakelde hulppersonen en derden.

6.6

De beperkingen van aansprakelijkheid zoals genoemd in dit artikel komen te vervallen indien de aansprakelijkheid voor schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Live2Go.

6.7

De Gebruiker vrijwaart Live2Go voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van de web-app, het niet of op niet correcte wijze nakomen van wettelijke of contractuele verplichtingen jegens Live2Go, een andere gebruiker van de web-app dan wel een derde. De Gebruiker zal Live2Go alle schade en kosten vergoeden die Live2Go als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt.

7 Privacy en cookies

7.1

Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt Live2Go zich aan de geldende regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De manier waarop Live2Go omgaat met de persoonsgegevens van de Gebruikers is beschreven in de privacyverklaring.

8 Beëindiging gebruik van de web-app door Gebruiker

8.1

De Gebruiker kan het gebruik van de web-app op ieder gewenst moment beëindigen, door de web-app van zijn (mobiele) web-apparaat te verwijderen of te deïnstalleren of het Platform niet meer te gebruiken. 

9 Gebruik web-apparatuur en software van derden

9.1

Het gebruik van (mobiele) web-apparatuur en software van derden die benodigd kunnen zijn voor het gebruiken en/of bezoeken van de web-app is onderhevig aan de voor deze derden geldende (gebruiks)voorwaarden. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van de voor derden geldende (gebruiks)voorwaarden. De (gebruiks)voorwaarden van onder andere web-apple en Google kunnen gelden wanneer de web-app gebruikt wordt.   

10 web-apple (nog niet beschikbaar)

10.1

In aanvulling op deze Gebruiksvoorwaarden gelden de voorwaarden als genoemd in dit artikel bij het gebruik van web-apparatuur en/of programmatuur.

10.2

web-apple Inc. (hierna: ‘web-apple’) is geen partij in de afspraken tussen [naam] en Gebruiker en is niet verantwoordelijk voor de web-app en de inhoud daarvan. Voor zover de toepasselijke gebruiksvoorschriften en voorwaarden van web-apple, beschikbaar via www.web-apple.com, verder strekken dan of conflicteren met hetgeen in deze Gebruiksvoorwaarden staat, gaan de hiervoor genoemde toepasselijke gebruikersvoorschriften voor op deze Gebruiksvoorwaarden.

10.3

Het gebruiksrecht zoals neergelegd in deze Gebruiksvoorwaarden is beperkt tot het gebruik van de web-app op de door web-apple geautoriseerde web-apparatuur en in overeenstemming met de toepasselijke voorwaarden van web-apple.

10.4

web-apple is niet verplicht om enige onderhoud- en ondersteuningsdiensten te leveren in het kader van de web-app.

10.5

web-apple is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of kosten van Gebruiker of van derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van schending van intellectuele eigendomsrechten van derden of schending van toepasselijk productaansprakelijkheidsrecht, consumentenrecht of enige andere toepasselijke wettelijke bepaling.

10.6

Door aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden bevestigt de Gebruiker dat hij/zij a) niet woonachtig is in een land dat is onderworpen aan een embargo uitgevaardigd door de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten of door de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten is aangemerkt als een ‘terrorist supporting country’ en b) niet staat vermeld op een lijst van de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten met ‘prohibited or restricted parties’.

10.7

Onverlet het bepaalde in artikel 6:145 BW, gaat de Gebruiker ermee akkoord dat web-apple derde begunstigde met betrekking tot de Gebruiksvoorwaarden is en dat web-apple recht heeft de bepalingen in de Gebruiksvoorwaarden in eigen naam af te dwingen als ware Live2Go.

11 Google

11.1.

In aanvulling op deze Gebruiksvoorwaarden gelden de voorwaarden als genoemd in dit artikel bij het gebruik van Google web-apparatuur en/of programmatuur:

11.2.

Google Inc. (“Google”) is geen partij bij de Overeenkomst en is niet verantwoordelijk voor de web-app en de Inhoud daarvan. Voor zover de toepasselijke gebruiksvoorschriften en voorwaarden van Google, beschikbaar via www.google.com verder strekken dan of conflicteren met hetgeen in deze Gebruiksvoorwaarden staat, gaan de hiervoor genoemde toepasselijke gebruiksvoorschriften voor op de Gebruiksvoorwaarden.

11.3.

De licentie in artikel 2 van de Gebruiksvoorwaarden is beperkt tot het gebruik van de web-app op de door Google geautoriseerde randweb-apparatuur en in overeenstemming met de toepasselijke voorwaarden van Google.

11.4.

Google is niet verplicht om enige onderhoud- en ondersteuningsdiensten te leveren in het kader van de web-app.

11.5.

Google is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of kosten van u of derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van schending van intellectuele eigendomsrechten van derden of schending van toepasselijk productaansprakelijkheidsrecht, consumentenrecht of enige andere toepasselijke wettelijke bepaling.

11.6

Door aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden bevestigt de Gebruiker dat hij/zij (i) niet woonachtig is in een land dat is onderworpen aan een embargo uitgevaardigd door de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten of door de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten is aangemerkt als een “terrorist supporting country” en (ii) niet staat vermeld op een lijst van de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten met “prohibited or restricted parties”.

11.7

Onverlet het bepaalde in artikel 6:145 BW, gaat de Gebruiker ermee akkoord dat Google derde begunstigde met betrekking tot de Gebruiksvoorwaarden is en dat Google het recht heeft de bepalingen in de web-app Voorwaarden in eigen naam af te dwingen als ware Live2Go.

12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1

Op deze Gebruiksvoorwaarden, op het gebruik van de web-app en op alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2

Eventuele geschillen voortvloeiend uit deze Gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de web-app zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle.

13. Overige bepalingen

13.1 Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven [naam] en Gebruiker aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte. 

Zwolle, 1 juni 2021